KSRG

Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu.
 
        Funkcjonowanie KSRG regulują zapisy Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych zasad organizacji ksrg.
        Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy ma na celu ochronę życia i zdrowia, mienia i środowiska poprzez:
-       walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,
-       ratownictwo techniczne,
-       ratownictwo chemiczne,
-       ratownictwo ekologiczne,
-       ratownictwo medyczne.
        Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy organizowany jest na trzech poziomach:
 • Poziom powiatowy Struktura KSRG w poszczególnych powiatach zależy od rodzaju zagrożeń i sieci jednostek ratowniczych. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez powiatowe stanowisko kierowania PSP współdziałające ze stanowiskami dyżurnymi administracji samorządowej wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz starostów. W przypadku gdy siły i środki systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu okażą się niewystarczające (drastyczny wzrost skali zdarzenia, równoczesność zdarzeń, brak jednostek specjalistycznych) lub zdarzenie swym zasięgiem wykracza poza obszar powiatu, uruchamiany jest wyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego poziom wojewódzki. Na poziomie powiatowym wykonuje się wszystkie podstawowe zadania systemu, związane z obszarem powiatu. Na poziomie powiatowym system ten tworzą następujące podmioty systemu:
  -       komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
  -       jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu włączone do systemu,
  -       Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
  -       włączone do systemu inne służby, inspekcje, straże i instytucje,
  -       specjaliści ds. ratownictwa włączeni do systemu na podstawie umowy cywilno –prawnej.
 • Poziom wojewódzki Poziom wojewódzki spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza powiatu w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki KSRG na poziomie województwa to wojewódzki odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów powiatowych) oraz krajowa baza sprzętu specjalistycznego. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez wojewódzkie stanowisko koordynacji ratownictwa PSP współdziałające z centrami zarządzania kryzysowego wojewody. W przypadku gdy siły i środki KSRG na poziomie województwa okażą się niewystarczające lub zdarzenie przekracza obszar województwa, uruchamiany jest najwyższy poziom systemu ratowniczo-gaśniczego poziom centralny.
 • Poziom centralny Poziom centralny spełnia rolę wspomagającą i koordynacyjną w sytuacjach wymagających użycia sił i środków spoza województwa w którym ma miejsce zdarzenie. Podstawowe siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na poziomie centralnym to centralny odwód operacyjny z grupami specjalistycznymi (wydzielone siły i środki z poziomów wojewódzkich), krajowe bazy sprzętu specjalistycznego oraz siły i środki szkół PSP. Dysponowanie jednostek systemu do działań ratowniczych oraz alarmowanie podmiotów współdziałających odbywa się poprzez Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności (pełniące również funkcje międzyresortowego centrum zarządzania kryzysowego)


SPONSORZY

112.jpg
z nami.jpg